Show contact information
Norsk  Informasjon  Gen. betingelser

Generelle betingelser

Vi benytter vanlig praksis for oppfølgning ved for sen betaling og følger lov "1976-12-17 nr 100: Lov om renter ved forsinket betaling m.m.". I tillegg kan vi også etter varsling ifm. inkassovarsel stenge aktuelle tjenester ved uteblivende betaling slik beskrevet i punkt 3.

Betingelser for purring, inkasso og betingelser i forbindelse med programvareleie:

1. Skriftlig "Inkassovarsel og varsel om stenging av tjenester" sendes etter at betaling har uteblitt. Dette kan innebære et purregebyr på Kr. 64,- dersom utsendelsen skjer senere enn fjorten -14- dager etter forfall. Morarenter ihht. Finansdepartementets satser fra og med første dag etter forfall kan bli avkrevd. Forfallsdato for utsendt varsel som angitt i dette punkt er fjorten -14- dager etter opprinnelig forfallsdato. Inkassovarselet vil som regel også inneholde et varsel om stengning av aktuelle tjenester det ikke er foretatt betaling for.

2. Tidligst fjorten -14- dager etter at et "Inkassovarsel ..", som nevnt i punkt 1. er sendt oversendes fordringen til inkassobehandling. Dette vil medføre ytterligere inkasso-/purregebyrer og morarenter ihht. Finansdepartementets satser fra og med første dag etter forfall.

3. Vi plikter etter varsling om stengning av tjeneste(r) som nevnt i punkt 1. å opprettholde tjenesten(e) i ytterligere tjueen -21- dager, men etter dette kan tjenesten(e) stenges uten videre varsel. Tjenester gjenåpnes kun etter at det er foretatt og dokumentert en innbetaling av utestående, påløpte omkostninger, inkludert morarenter ihht. Finansdepartementets satser fra og med første dag etter forfall og et gebyr for gjenåpning av tjenesten(e) på Kr. 750,-.

4. Etter at en "Inkassovarsel .." som nevnt i punkt 1. er sendt ut, vil en evt. oppsigelse av en avtale eller løpende tjeneste fra Kundens side ikke gi noen refusjon av tidligere innbetalinger eller reduksjon av forfalt beløp for gjenværende avtaletid og hele det utestående beløpet, inkludert renter og andre omkostninger skal innbetales enten saken løses med en innbetaling eller inkassobehandling.

5. Vanlige gebyrer og ytterligere belastning som er vanlig ved inkasso må påregnes når en sak er oversendt til inkasso. Det understrekes at dette raskt kan bli betydelige beløp.

6. Dersom en betaling krysser "Inkassovarsel .." som nevnt i punkt 1, kan vi fortsatt belaste ikke betalte purregebyr, gebyr for inkassovarsel og morarenter i henhold til gjeldende lovverk. En eventuelt varslet stengning av tjenester utsettes i påvente av ny innbetaling til ti -10- dager etter at en tilleggsfaktura som nevnt i forrige setning er sendt ut.

Morarenten og purregebyret er bestemt av Finansdepartementet og endres ihht. nevnte instans sine publikasjoner.


Betingelser ved leie av maskinvare:

Det gis ingen refusjon av innbetalte leiebeløp. Hver innbetaling er å betrakte som et leiebeløp inntil alle innbetalinger er fullstendig foretatt. Etter at alle innbetalinger, inkludert evt. mora-/purreomkostninger knyttet til innbetalingene er fullstendig gjennomført overdras utstyret til Leietaker uten videre kostnader, og leieperioden avsluttes.

Undertegnede Leietaker er erstatningsansvarlig ved tyveri, tap av utstyr og ved skadeverk eller lignende som ødelegger eller skader utstyret utover vanlig bruksslitasje. Dette innebærer blant annet at PCer ikke skal plasseres i lukkede rom (f. eks. skap) uten aktiv lufting, at ethvert utstyr innebefattet av avtalen ikke skal utsettes for fukt, unormale temperaturer (mer enn 25 grader over lengre tid), slag/støt og andre påvirkninger som utstyret ikke er laget for å tåle.

Be om spesifikasjoner eller hjelp fra Timekiosk AS ved behov. Ved mislighold av betalinger, konkurs eller annet opphør av Leietaker kan Timekiosk AS innen leieperioden kreve å få utstyret returnert uten opphold, for Leietakers regning. Det gis ingen refusjon for tilbakelevert utstyr som nevnt i forrige setning.

Leietaker kan overta utstyret fullstendig når som helst i leieperioden ved en samlet innbetaling av restbeløp for leie, inkludert mora-/purreomkostninger, som beskrevet over.


Generelle betingelser:

1 OMFANG
De generelle betingelser gjelder alle leveranser og avtaler. Avvik, presiseringer og detaljering kan gjøres gjennom signerte og skriftlige avtaler.

2 IMMATERIELLE RETTIGHETER
2.1 Kunden aksepterer at alle immaterielle rettigheter til programvaren og tjenestene med dokumentasjon og manualer, tilhører Timekiosk AS, og Kunden skal ikke reise innsigelser vedrørende Timekiosk AS sine immaterielle rettigheter.
2.2 I tilfelle denne leveranser resulterer i opparbeidelse av nye immaterielle rettigheter, aksepterer Kunden at slike rettigheter tilfaller Timekiosk AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
2.3 Kunden har ikke rett til å bruke navn, varemerker, etterlignende produkter eller markedsføring som omfatter eller kan forveksles med navn, varemerke, produktnavn, produkt-design eller markedsføring som benyttes av Timekiosk AS.

3 MODIFIKASJONER OG ENDRINGER
3.1 Timekiosk AS kan uten begrensning foreta videreutvikling, endring, modifikasjon eller avvikling av programvare eller tjenester som påvirker Timekiosk AS sin ytelse, kostnader eller vedlikehold av programvare og tjenester. Timekiosk AS  kan til enhver tid tilpasse sin produktportefølje ved å videreutvikle, endre, modifisere eller avvikle enhver programvare eller tjeneste uten ansvar overfor Kunden.

4 KONFIDENSIELL INFORMASJON
4.1 All informasjon Timekiosk AS skulle få tilgang til ved kundeforholdet vil til enhver tid holdes hemmelig og ikke overføres til tredjepart, eller benyttes i andre sammenhenger, uten kundens samtykke.

5 AVTALERS VARIGHET OG PRIS
5.1 Avtaler trer i kraft, når de er signert av representanter fra Kunden og Timekiosk AS. Avtaler kan sies opp av en av Partene med en måneds skriftlig varsel. En eventuell oppsigelse av en avtale har ingen betydning for eierforhold til utstyr som er leiet eller leaset og hvor eierforholdet er regulert i en overordnet avtale eller gjennom andre punkter i denne avtale.

6 PRISER OG BETALING
6.1 Prisene for lisenser og tjenester er spesifisert i en avtale eller følger Timekiosk AS sine generelle prislister. Prisene kan endres av Timekiosk AS med seksti (60) dagers skriftlig varsel. Alle priser er oppgitt eksklusive MVA og andre offentlige avgifter.
6.2 Kunden plikter å betale tilsendt faktura pr. 14 dager. Timekiosk AS  har rett til morarenter i henhold til morarenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, samt administrasjonsgebyr i forbindelse med purring.
6.3 Leie belastes og skal betales forskuddsvis for 6 måneder av gangen medmindre annet er avtalt. Ved for sen betaling belastes morarente ihht. vanlige satser av det totale utestående beløp. 
6.4 Kunden skal informere Timekiosk AS skriftelig ved endringer i sin fakturaadresse. En mangelfull adresse eller svikt i leveranse av fakturaer som gjelder leieperioder og som er utenfor Timekiosk AS sin kontroll er Kunden sitt ansvar, hvor forfallsdato og øvrige tidsfrister gjelder som om fakturaen er blitt levert til Kunden.
6.5 For utstyr, programvare og annet som inngår i en eventuell leasingavtale gjelder leasingavtalens regulering av varighet, oppsigelse og lignende.

7 EIERSKAP TIL VARER OG/ELLER UTSTYR
7.1 Varer og/eller utstyr som leveres til Kunden fra Timekiosk AS er Timekiosk AS sin eiendom til de, inkludert evt. purre- og inkassokostnader er fullstendig betalt. Kunden plikter å returnere varer og utstyr til Timekiosk AS uten opphold på forespørsel fra Timekiosk AS når det foreligger betalingsmislighold utover 14 dager etter første forfall. Kunden er likeledes ansvarlig for å dekke verditap som varer og/eller utstyr er påført ved at Kunden har tatt disse i bruk.

8 HEVING AV AVTALER
8.1 Hver av Partene kan heve avtaler med umiddelbar virkning i tilfelle:
(i) Den annen Part vesentlig misligholder avtalens betingelser, og misligholdende Part ikke retter misligholdet med tretti (30) dagers skriftlig varsel fra den annen Part;
(ii) den annen Part innleder avvikling, oppløsning, gjeldsforhandling eller konkurs
8.2 Ved heving av avtaler skal Kunden umiddelbart opphøre sin bruk av programvare eller tjenester som omfattes av avtalen. En eventuell heving av avtalen har ingen betydning for eierforhold til utstyr som er leiet eller leaset og hvor eierforholdet er regulert i en overordnet avtale.

9 ANSVAR
9.1 Med unntak av ansvar for grov uaktsomhet eller forsett er Timekiosk AS ikke ansvarlig ovenfor Kunden eller tredjemann for økonomisk skade eller tap, som oppstår direkte eller indirekte i forbindelse med bruk av programvare og tjenester under denne Avtalen. For tilfelle av at ansvarsfraskrivelse ikke er rettsgyldig, og Timekiosk AS  blir ansvarlig for økonomisk skade eller tap, skal ansvaret være begrenset oppad til kontraktsummen Kunden har betalt til Timekiosk AS  for den programvare eller de tjenester under avtalen som direkte har forårsaket den økonomiske skaden eller tapet.

10 FORCE MAJEURE
10.1 Partene er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i den utstrekning den manglende oppfyllelse skyldes en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll og umuliggjør oppfyllelse av plikter etter avtaler, og som etter vanlig kjøpsrettslige regler må regnes som Force Majeure.

11 ENDRINGER
11.1 Enhver endring eller ethvert tillegg til avtaler skal foreligge skriftlig og være undertegnet av begge Parter.

12 VIDEREOVERDRAGELSE
12.1 Avtaler kan ikke videreoverdras av Kunden, verken frivillig eller ufrivillig, helt eller delvis, til noen tredje part uten skriftlig forhåndsamtykke fra Timekiosk AS.

13 LOVVALG, TVISTELØSNING
13.1 Disse betingelser og avtaler er underlagt norsk rett.
13.2 Enhver tvist, med unntak av de som gjelder betalinger som er uomtvistet før forfall og ubetalt etter forfall, skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis Partene ikke kommer til skriftlig enighet innen førtifem (45) dager etter at en av Partene har anmodet om slike forhandlinger skal tvisten fremmes for det verneting som Timekiosk AS velger.
13.3 Uteblitte betalinger i henhold til unntaket i forrige punkt eller som etter en vanlig innfordringsprosess overføres til Namsmann/Forliksrådet ihht. Tvisteloven paragraf 7-5.2 skal fremmes for det verneting som Timekiosk AS velger.


Maskinvare support:

Timekiosk tilbyr vanligvis et år (generelt) eller to års (Birch utstyr) garanti på utstyrsleveranser av egne produkter. Dette er en garanti som forutsetter innsending av utstyret til Timekiosk for utbedring og reparasjon. Garantien omfatter bytte av utstyr og utbedring av maskinvaren, samt  re-etablering av funksjonen i operativsystemet slik levert installert av Timekiosk.

Kunden kan eventuelt tegne en separat service- og/eller supportavtale for utvidet (evt. on-site) service eller utvidet support og oppfordres til dette for virksomhetskritisk drift.

Timekiosk har i alle tilfelle kun garantiansvar for egne produkter som er standardleveranser fra Timekiosk. Ekstra utstyr som bestilles eller leveres spesielt som spesielle mus/tastatur, rutere, brannmurer, nettverksenheter, laserskrivere og annet utstyr er omfattet av garantier i vekslende grad fra eksterne leverandører og Timekiosk yter ikke noen egen garanti eller gratis service på slikt utstyr da de forutsettes håndtert av de eksterne leverandørene.

Egne produkter omfatter følgende:
1. PC Enheter og skjermer fra Birch Technologies
2. Etikett- og kvitteringsskrivere fra Birch Technologies og Bixolon
3. Strekkodelesere fra Birch Technologies
4. Kasseskuffer, kundedisplayer og kunderettede skjermer levert av Timekiosk
5. Tastaturer og mus (kun kablede), levert av Logitech eller Hewlett Packard


Support:

Alle supporthenvendelser til Timekiosk skal skje via en av de følgende kontaktadressene:

Epost:   support_(a)_timekiosk.com
Telefon: 4696 4000

Vi yter ikke support via SMS eller andre kanaler og slike henvendelser vil bli ignorert. Support er tilgjengelig alle hverdager mandag til fredag mellom Kl. 10:00 og 18:00.

Support som ytes kostnadsfritt forutsetter at kunden har elementær kjennskap til aktuelle Windows systemer slik at support kan ytes uten at det bærer preg av opplæring i Windows brukergrensesnittet. Likeledes så forutsettes det for kostnadsfri support på Timekiosk programvaren at denne ikke bærer preg av å være gjentatt opplæring i generell bruk av systemet.
Installasjoner:

Timekiosk anbefaler for å sikre en best mulig og stabil installasjon at installasjoner utføres av Timekiosk ressurser eller partnere Timekiosk har godkjent. I tilfelle Kunden gjør en egen installasjon vil Timekiosk ta betalt for all tid som kreves for å hjelpe Kunden i gang teknisk utover 30 minutter (som er normal tid for småjusteringer etc.).
Ansvar for Windows funksjon og feilretting:

Med bakgrunn i at systemleveranser fra Timekiosk AS inkluderer et åpent og fullt funksjonelt Microsoft Windows (tm) PC miljø, som gir kunden full frihet til å bruke Windows etter eget ønske, så overtar kunden ved leveringen ansvaret for Windows operativsystemet, dets sikkerhet, oppdateringer og drift generelt. Dette gjelder også systemer som er tidligere  levert til Kunden fra Timekiosk.

Ved funksjonsfeil eller avvik og forespørsel til oss om support/bistand, så vil Timekiosk levere betalt konsulentstøtte for å utbedre problemer og feil. Timekiosk vil dog gi kostnadsfri support på Timekiosk sin egen programvare og drivere til egne produkter Timekiosk har levert, men da kun på de på anbefalte operativsystemplattformene.

Ved uklarheter eller vurderinger av «grensetilfeller» oppfordres kunden til å kontakt Timekiosk Support for å avklare hvorfor en support eventuelt er utført som en betalt tjeneste.

Ta kontakt med Timekiosk ved ønske om en supportavtale for løpende drift av Windows. Timekiosk kan også etter avtale levere lukkede løsninger, hvor brukerene ikke har generell tilgang til Windows.
Endringslogg:

03.12.2014: Endringslogg opprettet.
03.12.2014: Paragraf "13 LOVVALG, TVISTELØSNING" er omformulert.
03.12.2014: Lagt til nye avsnitt om "Maskinvare support", "Support", "Installasjoner" og "Ansvar for Windows funksjon og feilretting".

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6020532
Sider: 9582341

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.